№65-19

Study of the motor transport influence on the thermal regime of the territories adjacent to highways

A. Mulina1, А. Pavlуchenko1

1 DniproUniversityofTechnology, Dnipro, Ukraine

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2021, 65:207-219

https://doi.org/10.33271/crpnmu/65.207

Full text (PDF)

ABSTRACT

Goal. Investigation of the surface’s temperature of highways of the Dnipro city depending on the type of covering, features of the territory development, locality relief and weather conditions with the subsequent environmental recommendations.

Research results. The temperature regimes of the highway, sidewalks, as well as the areas adjacent to the highways of the Dnipro city were assessed. Measurements of surface temperatures on different sections of highways were carried out three times a day: in the morning from 8.00 to 9.00, in the afternoon - from 13.00 to 14.00 and in the evening from 18.00 to 19.00. It is established that in the studied areas the fluctuations of the temperature difference in the morning are: section №1 from 7.7 °С to 13.4°С, section №2 from 13.2 °С to 21.1 °С, section №3 from 8,3 to 16.5 °C. The surface temperature of the asphalt during the day varies in the area №1 from 22.9 ° C to 40.5 ° C, the area №2 from 19.6 ° C to 28.3 °C, the area №3 from 27.3 °C to 37,3 °C. It is established that at increase of air temperature by 3 °С (from 29 °С to 32 °С) the surface of an asphalt covering in open space heats up to 68,5 °С. The surface temperature of the asphalt in the evening differs in the area №1 from 0 °C to 8 °C, the area №2 from 3.5 °C to 4.3 °C, the area №3 from 3.1 °C to 14.5 °C. At an air temperature in the evening 28-30 °С,maximum temperature of the asphalt surface in open space reaches54,2 °С.

Scientific novelty. Regularities of change of a temperature mode of a canvas of the highway, sidewalks, and lawns depending on features of construction and gardening of the territory adjacent to highways are established.

Practical meaning. The results of the study confirmed the close relationship between the temperature regime and the nature of the construction of the territory, the presence of large areas of open space, as well as the intensity of traffic at intersections. The results of the work can be used to improve the methods of thermal management of territories in the area of highway influence.

Keywords: motor transport, highway, environmental danger, thermal pollution, ecological conditionof the city, landscaping

 

References

1.   Artamonov, B.B. (2013). Analiz vplyvu mikroklimatychnykh zon na protsesy klimatoutvorennia u mistakh v umovakh hlobalnoi zminy klimatu. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 23, 133–137.

2.   Fedoniuk, M.A., & Fedoniuk, V.V. (2017). Problemy teplovoho zabrudnennia selitebnykh terytorii: doslidzhennia ta monitorynh. Ekolohichna bezpeka ta zbalansovane resursokorystuvannia, 1(15), 231-239.

3.   Ivanov, S.V., & Dranicher, O.R. (2013). Rol' al'bedo v formirovanii gorodskogo ostrova tepla. Visnyk Odeskoho derzhavnoho ekolohichnoho universytetu, 15, 79–88.

4.   Volchek, A.A., Meshik, O.P., & Meshik, A.O. (2018). Otsenka teplovogo zagryazneniya urbanizirovannykh territoriy metodami distantsionnogo zondirovaniya. Rehionalni heoekolohichnы problemy v umovakh staloho rozvytku, Zbirnyk naukovykh prats III Mizhnar. nauk.-prakt. konferentsiï, 8–12.

5.   Volchek, A.A., & Meshik, O.P. (2018). Otsenka teplovogo zagryazneniya urbanizirovannykh territoriy metodami distantsionnogo zondirovaniya. Vestnik Brestskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, 2, 36–40.

6.   Belyaev, N.N., RusakovaT.I., KolesnikV.E., PavlichenkoA.V. (2016). Prognozurovnyazagryazneniyaatmosfernogovozdukhavzonevliyaniyagorodskikhavtomagistraley. NaukovyivisnykNatsionalnohohirnychohouniversytetu,1, 90–97.

7.   Mateichyk V.P., Tsiuman, M.P., & Vaihanh, H.O. (2014). Modeliuvannia systemy «transportnyi potik – doroha». Naukovi notatky. Mizhvuzivskyi zbirnyk (za haluziamy znan «Mashynobuduvannia ta metaloobrobka», «Inzhenerna mekhanika», «Metalurhiia ta materialoznavstvo»), 46, 371–382.

8.   Merah, A., & Noureddine, A. (2017). Modeling and Analysis of NOx and O3 in a Street Canyon. Der Pharma Chemica, 9(19), 66–72.

9.   Rusilo, P.O., Kostiuk, V.V., & Afonin, V.M. (2008). Vplyv na dovkillia avtomobilnoho transportu na vsikh stadiiakh yoho zhyttievoho tsyklu. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 18.3, 85-89.

10.Duffy, K. A., Schwalm, C. R., Arcus, V. L., Koch, G. W., Liang, L. L., & Schipper, L. A. (2021). How close are we to the temperature tipping point of the terrestrial biosphere? Science Advances, 7(3), eaay1052.
https://doi.org/10.1126/sciadv.aay1052

11.Zhong, J., Cai, X.-M., & Bloss, W. J. (2015). Modelling the dispersion and transport of reactive pollutants in a deep urban street canyon: Using large-eddy simulation. Environmental Pollution, 200, 42–52.
https://doi.org/10.1016/j.envpol.2015.02.009

12.Biliaiev, M.M., & Rusakova, T.I. (2018). Prohnoz lokalnykh zon zabrudnennia bilia avtomahistrali z urakhuvanniam roslynnosti. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho hirnychoho universytetu, 55, 333–341.

 

Innovation and technology

 

Дослідницька платформа НГУ

 

Visitors

284672
Today
This month
Total
158
1405
284672

slot gacor slot online idn slot