№68-14

Peculiarities of manufacture of large diameter welding pipes and method of their heat treatment

V. Kozechko1

1Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2022, 68:157-165

https://doi.org/10.33271/crpnmu/68.157

Full text (PDF)

ABSTRACT

Purpose. The aim of the work is to assess the possibilities of manufacturing large diameter pipes for main pipelines, analysis of requirements for pipe billet in terms of chemical composition and mechanical properties, as well as prospects for heat treatment to improve mechanical and operational properties of main pipelines. An overview of the requirements for sheet metal for the manufacture of large diameter pipes, as well as the features of heat treatment to remove the final stresses. Peculiarities of weld heat treatment and influence of temperature on mechanical properties and structure of both base metal and welding zone are considered.

The methods. The methodological basis of the study included analysis, comparison and systematization. To achieve the goal of research and solving the tasks used a set of modern research methods and developments of world manufacturers. For large diameter pipes it is better to use the periodic method of induction heat treatment, which will provide flexibility in the implementation of heat treatment modes.

Findings. Systematized requirements for the quality and chemical composition of materials for pipe blanks. As a result, it was found that we can recommend a change in chemical composition, control of thermomechanical rolling parameters and accelerated cooling technology, which can result in a bainitic structure that will improve the mechanical and operational characteristics of main pipelines. When testing the technology of heating welded joints, it is necessary to carry out temperature control in all the most responsible areas of the welded joint.

The originality. The scientific novelty is the development of recommendations and systematization of existing methods and technologies for the manufacture of pipes for main pipelines.

Practical implimintation. The main requirements to the main pipelines are considered in the work. Systematized requirements for rolling for the manufacture of pipes, features of heat treatment and its impact on the structure and mechanical properties of the base metal and weld. The main methods of heat treatment and their influence on the properties of large diameter pipes are shown.

Keywords: main pipelines, heat treatment, weld, large diameter pipes, normalization.

References

 1. Rybin, V.V., Malyshevskiy, V.A., Khlusova, E.I., Orlov, V.V., Shakhpazov, E.Kh., Morozov, Yu.D., Nastich, S.Yu., & Matrosov, M.Yu. (2009). Vysokoprochnye stali dlya magistral'nykh truboprovodov. Voprosy materialovedeniya, 3, 127 – 137.
 2. Truby dlya truboprovodov. Tekhnicheskie usloviya. (2012). Standart API Spec 5L PSL2.
 3. Magistral'nye truboprovody (1985). SNiP 2.05.06-85*
 4. Kudrya, A.V., Sokolovskaya, E.A., Trachenko, V.A., Le Khay Nin', Skorodumov, S.V., Papina, K.B. (2015). Izmerenie neodnorodnosti razrusheniya v konstruktsionnykh stalyakh s raznorodnoy strukturoy. Metallovedenie i termicheskaya obrabotka metallov, 4, 12 – 18.
 5. Savchenko, I., Kozechko, V., & Shapoval, A.(2022).Method for Accelerating Diffusion Processes When Borating Structural Steels. Lecture Notes in Mechanical Engineering, 793-800.
  https://doi.org/10.1007/978-3-030-85230-6_94
 6. Pogorzhel'skiy, V. I. (1979). Tekhnologiya kontroliruemoy prokatki nizkolegirovannykh staley. Proizvodstvo vysokokachestvennogo prokata, 10 – 20.
 7. Vorob'yeva A.S. Romantsov A. I., Golovin V.V., Pashnin V.P., Usanov K.A., Barichko V.S., & Barichko S.S. (2016). Razrabotka i vnedrenie innovatsionnoy tekhnologii termicheskoy obrabotki polykh metallicheskikh izdeliy. Sbornik materialov XXII mezhdunarodnoy nauchnoprakticheskoy konferentsii Truby 2016, 55-61.
 8. Pilipenko, V., Grigorenko, S, Kozechko, V, & Bohdanov, O. (2021). A deformation mode in a cold rolling condition to provide the necessary texture of the ti-3AL-2.5V alloy. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (1): 78 – 83.
  https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-1/078

Innovation and technology

 

Дослідницька платформа НГУ

 

Visitors

390578
Today
This month
Total
991
4225
390578