№62-10

Напрями удосконалення методики оцінки експлуатаційних показників вантажно-доставних машин при розробці уранових родовищ

Л.Н. Ширін1, І.В. Інюткін1, А.Л. Ширін1

1Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2020, 62:112-125

https://doi.org/10.33271/crpnmu/62.112

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

Мета. Підвищення експлуатаційної продуктивності та ефективності вантажно-доставних машин нового покоління шляхом комплексного урахування впливу гірничотехнічних і технологічних чинників на їх адаптаційну здатність в реальних умовах шахтного середовища.

Методика дослідження полягає у використанні теоретично-експериментальних методів і засобів комплексних досліджень по визначенню експлуатаційних режимів роботи вантажно-доставних машин, спрямованих на вивчення особливостей взаємодії елементів транспортно-технологічної системи уранових рудників зі змінними параметрами шахтного середовища.

Результати дослідження. Досліджено реальні профілі підошви гірничих виробок на ділянках роботи вантажно-доставної машини та визначено основні статистичні характеристики мікропрофілю правої і лівої колії шахтної дороги без покриття на характерних ділянках транспортних виробок. Виконані дослідження взаємодії складових елементів транспортно-технологічної системи «вантажно-доставна машина – гірнича виробка» є базою для обґрунтування параметрів ресурсо- і енергозберігаючої технології розробки уранових родовищ із застосуванням самохідного устаткування нового покоління, що забезпечують поетапне підвищення виробничої потужності підприємств галузі і збільшення об'ємів видобутку стратегічної енергосировини.

Наукова новизна. Виявлені напрямки удосконалення методики оцінки експлуатаційних показників вантажно-доставних машин нового покоління в специфічних умовах розробки уранових родовищ, які базуються на урахуванні характеристик обмежуючих чинників шахтного середовища, що постійно змінюються в часі і просторі.

Практичне значення роботи полягає у визначенні експлуатаційних параметрів вантажно-доставних машин нового покоління при транспортуванні уранової руди в підземних виробках складної конфігурації та розробці «Вихідних вимог на створення енергозберігаючої циклічно-потокової технології відкатки уранової руди з очисних блоків».

Ключові слова: вантажно-доставна машина, гірниче середовище, експлуатаційна продуктивність, профіль шахтної дороги.

Перелік посилань:

1.    Ширін, Л.Н., Сергієнко, М.І., Інюткін, І.В., & Ширін, А.Л. (2019). Удосконалення методів контролю та діагностики технічного стану самохідного транспортно-технологічного обладнання гірничих підприємств. Енергетика: економіка, технології, екологія: наук. журн., (3), 94-103.
https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2019.196393.

2.    Алексеев,О.Н.,&Дадиев,М.Н. (2014). Пути повышения надежности эксплуатации импортных подземных самоходных машин на урановых рудниках России. Горный информационно аналитический бюллетень. (7), 168-172.

3.    Македонский,О.М. (2003). Методика определения эксплуатационной производительности. Горный информационно-аналитический бюллетень. (3), 111-112.

4.    Григорьев,Е.А (2004). Методические принципы определения ресурса элементов погрузочно-доставочных машин по их эксплуатационной нагруженности. Горный информационно-аналитический бюллетень, (1). 109-111.

5.    Посунько, Л.М. (2017). Удосконалення транспортно-технологічних схем проведення дільничних виробок при розширенні меж вугільних шахт. НГУ.

6.    ГОСТ 26917-2000 Машины погрузочные шахтные. Общие технические требования и методы испытаний. (2000)

7.    Ширин, А. Л., Расцветаев, В. А., & Инюткин, И. В. (2017). Оперативно-производственное управление техническим состоянием транспортно-технологических схем горнорудных предприятий. Вісник Криворізького національного університету, (44), 38-43.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vktu_2017_44_10

8.    Ширин, Л.Н., & Инюткин, И.В. (2009). Особенности формирования транспортно-технологических систем подземных рудников с учетом адаптационных возможностей самоходного оборудования. Науковий вісник Національного гірничого університету. (9), 66.
http://www.nvngu.in.ua/index.php/ru/component/jdownloads/finish/29-2009/172-2009-9/0#page=66

9.    Біліченко, М.Я., Півняк, Г.Г., Ренгевич, О.О., Тарасов, В.І., Варшавський, А.М., Денищенко, О.В., Зражевський, Ю.М., Пригунов, О.С., Трощило, В.С., & Шендерович, Ю.М. (2005). Транспорт на гірничих підприємствах: Підручник для вузів. НГУ.

10. Shyrin, L., & Iniutkin, I. (2018). Substantiating operational parameters of loadhaul-dumpers in the context of irregular-shaped underground mine workings. In E3S Web of Conferences (Vol. 60, p. 00036). EDP Sciences.
https://doi.org/10.1051/e3sconf/20186000036.