Інформація для авторів

Шановні колеги!

 

Збірник наукових праць Національного гірничого університету видається і рецензується відповідно до вимог ДАК України(Додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22.12.2016 р.), що висуваються до наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук за спеціальностями: 05.02.08 – технологія машинобудування; 05.02.09 – динаміка та міцність машин;  05.05.06 – гірничі машини; 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи;  05.13.06 – інформаційні технології;  05.13.07 – автоматизація процесів керування;  05.15.01 – маркшейдерія;  05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин;  05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин; 05.15.04 – шахтне та підземне будівництво; 05.15.08 – збагачення корисних копалин;  05.15.09 – геотехнічна і гірнича механіка;  21.06.01 – екологічна безпека;  05.26.01 – охорона праці.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

для публікаціїв збірнику

 

З урахуванням нормативних вимог до оформлення друкованих статей, рекомендацій Книжкової Палати України від 07.09.04 № 1291/11 та постанови ВАК України від 21.03.2008 № 1-04 / 5 «Про затвердження Нових вимог до періодичних наукових фахових видань» до опублікування в спеціалізованому "Збірнику ..." приймаються статті, що містять нові наукові та практичні результати досліджень авторів, які раніше не публікувалися і відповідають профілю «Збірника ...». Структура наукової статті повинна містити наступні елементи: постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких закладено вирішення даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження; список використаних джерел.

 

Рекомендована структура статті:

• вступ - постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними програмами; аналіз останніх досліджень і публікацій в яких закладено вирішення даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття (до 40 рядків);

• формулювання цілей статті (постановка завдання) (до 20 рядків);

• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (5-8стр.);

• висновки з даного дослідження із зазначенням новизни, теоретичної та практичної значущості отриманих наукових результатів, перспективи подальшого розвитку в даному напрямку (до 30 рядків);

• список використаних джерел - посилання на літературні джерела, як правило, наводяться у вступі при аналізі останніх досліджень і публікацій на які спирається автор.

Текст статті (українською, російською або англійською мовами) обсягом 6-10стор.,включаючи таблиці, графіки та рисунки, подається до редакції на флеш-носії або електронною поштою на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.з роздруківкою 1 прим. на аркушах формату А4. Текст слід набирати шрифтом Times New Roman 14 пунктів в редакторі Microsoft Office Word і оформити наступним чином:

* УДК, вирівнювання по лівому краю, великими літерами.

* Ініціали, прізвище авторамовою написання статті та англійською мовою;Рекомендоване посилання для транслітерації П.І.Б.http://translit.kh.ua/#passport.

* Назва статті – великими літерамимовою статті та англійською мовою, жирно, вирівнювання по центру; переноси і абревіатура неприпустимі.

* Розширена анотація (не менше 1800 знаків!) російською та українською мовами, що містить мету роботи, її методику, результати досліджень, наукову новизну, практичну значимість та ключові слова. Розмір шрифту – 12 пт, абзацний відступ – 0,7 см.

* Текст статті, що містить вступ, актуальність роботи, формулювання цілей, аналіз попередніх досліджень, виділення невирішеної частини проблеми, основну частину, висновки та рекомендації.

* Список літератури подається у порядку посилань у тексті мовою оригіналу (не транслітерується) відповідно до стилю APA (name-datemethod) розміром 12 пунктів. При формуванні списку літератури рекомендуємо використовувати наступний онлайн-ресурс https://www.citethisforme.com/. Якщо стаття має DOI(ідентифікатор цифрового об’єкту), то його також необхідно вказати.

Після переліку посилань наводиться розширена анотація англійською мовою (не менше 1800 знаків!), що містить мету роботи, її методику, результати досліджень, наукову новизну, практичну значимість та ключові слова.

* Текст форматується з вирівнюванням по ширині і міжрядковим інтервалом 1,0. Всі поля – по 2 см. Абзацний відступ – 1 см. Номери сторінок не проставляються.

* Формули в тексті повинні бути виконані в додатку Word "Equation", дотримуючись розмірів, наведених на рисунку

 

* Таблиці, графіки та підписи до них розташовуються безпосередньо в тексті і впроваджуються в документ як об'єкти, якщо вони були створені в Excel і ін. додатках.

* Рисункиповинні бути в чорно-білому зображенні і вбудовані в текст в місцях посиланняна них.

Зразок набору

 

До редакції «Збірника ...» необхідно подати:

1. Електронний варіант і роздруковану довідку про авторів, що містить прізвище,ім'я по батькові;посаду;науковий ступінь;місце роботи (повна назва організації та її поштова адреса);номери контактних телефонів, e-mail.

2. Експертний висновок про можливість опублікування матеріалів у відкритій пресі.

3. Виписку з протоколу кафедри, лабораторії, відділу, що відображає: загальний характер статті (робота фундаментального або прикладного значення, експериментальна (результати моделювання, дані промислових випробувань...), теоретична (опис нового методу розрахунку ...) і т.п.; відповідність матеріалів паспорту обраної спеціальності (шифр); особистий внесок автора; новизну отриманих результатів; рекомендації до публікації.

 

Статті публікуються після рецензування та прийняття експертно-редакційною колегією збірника позитивного рішення про публікацію статті.

Відповідальність за плагіат та переклад анотацій англійською мовою несуть автори статей!