Інформація для авторів

Шановні колеги!

 

Збірник наукових праць Національного гірничого університету видається і рецензується відповідно до вимог ДАК України (Додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22.12.2016 р.), що висуваються до наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук за спеціальностями: 05.02.08 – технологія машинобудування;  05.02.09 – динаміка та міцність машин;  05.05.06 – гірничі машини; 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи;  05.13.06 – інформаційні технології;  05.13.07 – автоматизація процесів керування;  05.15.01 – маркшейдерія;  05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин;  05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин;  05.15.04 – шахтне та підземне будівництво;  05.15.08 – збагачення корисних копалин;  05.15.09 – геотехнічна і гірнича механіка;  21.06.01 – екологічна безпека;  05.26.01 – охорона праці.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

для публікації в збірнику

 

З урахуванням нормативних вимог до оформлення друкованих статей, рекомендацій Книжкової Палати України від 07.09.04 № 1291/11 та постанови ВАК України від 21.03.2008 № 1-04 / 5 «Про затвердження Нових вимог до періодичних наукових фахових видань» до опублікування в спеціалізованому "Збірнику ..." приймаються статті, що містять нові наукові та практичні результати досліджень авторів, які раніше не публікувалися і відповідають профілю «Збірника ...». Структура наукової статті повинна містити наступні елементи: постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких закладено вирішення даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження; список використаних джерел.

 

Рекомендована структура статті:

• вступ - постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними програмами; аналіз останніх досліджень і публікацій в яких закладено вирішення даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття (до 40 рядків);

• формулювання цілей статті (постановка завдання) (до 20 рядків);

• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (5-8 стор.);

• висновки з даного дослідження із зазначенням новизни, теоретичної та практичної значущості отриманих наукових результатів, перспективи подальшого розвитку в даному напрямку (до 30 рядків);

• список використаних джерел - посилання на літературні джерела (не більше 5), як правило, наводяться у вступі при аналізі останніх досліджень і публікацій на які спирається автор.

 

Текст статті (українською, російською або англійською мовами) обсягом 6-10 стор., включаючи таблиці, графіки та малюнки, подається до редакції на флеш-носії або електронною поштою на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. з роздруківкою 1 прим. на аркушах формату А4. Текст слід набирати шрифтом Times New Roman 14 пунктів в редакторі Microsoft Office Word і оформити наступним чином:

* УДК

* Ініціали, прізвище авторамовою написання статті та англійською мовою; рекомендоване посилання для транслітерації П.І.Б http://translit.kh.ua/#passport.

* Назва статті - великими літерами мовою статті та англійською мовою, жирно, вирівнювання по центру; переноси і абревіатура неприпустимі.

* Анотація (до 5 рядків) російською та українською мовами, розмір 12 пт, абзацний відступ – 0,7 см. Після переліку посилань наводиться розширена анотація англійською мовою до 0,5 стор., що містить мету роботи, її методику, результати досліджень, наукову новизну, практичну значимість та ключові слова.

* Текст форматується з вирівнюванням по ширині і міжрядковим інтервалом 1,0. Всі поля - по 2 см. Абзацний відступ – 1 см. Номери сторінок не проставляються.

* Формули в тексті повинні бути виконані в додатку Word "Equation", дотримуючись розмірів, наведених на малюнку.

* Таблиці, графіки та підписи до них розташовуються безпосередньо в тексті і впроваджуються в документ як об'єкти, якщо вони були створені в Excel і ін. додатках.

* Малюнки повинні бути в чорно-білому зображенні і вбудовані в текст в місцях посиланняна них.

* Список літератури подається у порядку посилань у тексті відповідно до стилю APA (name-date method) розміром 12 пунктів. При формуванні списку літератури рекомендуємо використовувати наступний онлайн-ресурс https://www.citethisforme.com/. Бібліографічні дані публікацій на українській, російській, грецькій, китайській, японській і т.д., повинні транслітеруватись латиницею (не перекладатися). В списку літератури представити лише посилання латиницею. При транслітерації літератури з української мови використовуйте безкоштовний онлайн сервіс: http://www.slovnyk.ua/services/translit.php. При транслітерації літератури з російської мови - http://fotosav.ru/services/transln.aspx. Якщо стаття має doi., то його також необхідно вказати.

 

Зразок набору

 

До редакції «Збірника ...» необхідно подати:

 

1. Електронний варіант і роздруковану довідку про авторів:

Прізвище ім'я по батькові;

Посада, науковий ступінь;

Місце роботи (повна назва організації та її поштова адреса);

Номери контактних телефонів, E-mail.

2. Експертний висновок про можливість опублікування матеріалів у відкритій пресі.

3. Виписку з протоколу кафедри / лабораторії, відділу / відображає: загальний характер статті (робота фундаментального або прикладного значення, експериментальна (результати моделювання, дані промислових випробувань ...), теоретична (опис нового методу розрахунку ...) і т.п.; відповідність матеріалів паспорту обраної спеціальності (шифр); особистий внесок автора; новизну отриманих результатів; рекомендації до публікації.

 

Статті публікуються після рецензування та прийняття експертно-редакційною колегією збірника позитивного рішення про публікацію статті.

Відповідальність за плагіат та переклад анотацій англійською мовою несуть автори статей!