№62-12

Технологічні напрями переробки відходів вуглезбагачення

А.В. Павличенко1, О.А. Гайдай1, В.Е. Фірсова1, В.В. Руських1, І.В. Ткач1

1Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2020, 62:139-148

https://doi.org/10.33271/crpnmu/62.139

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

Мета. Обґрунтування і вибір раціональних параметрів технології переробки відходів вуглезбагачення.

Методика дослідження базується на комплексному аналітичному підході до вирішення завдань з визначення фізико-механічних властивостей вміщуючої сировини техногенних відходів вугледобувних підприємств, а також якісного та кількісного складу при застосуванні хімічного, термічного, рентгеноструктурного і мінералогічного аналізів.

Результати дослідження. Проаналізовано способи переробки і приведення до кондиційних умов корисних копалин, що представленні відходами та дрібнодисперними частинками вугілля. Обґрунтовано можливість отримання палива, що має високі теплоенергетичні і фізико-механічні властивості, достатню механічну міцність, водо- і термостійкість. Встановлено, що використання високозольних кам'яновугільних шламів забезпечує теплотворну спроможність не менше як 2500 ккал/кг; при електрокінетичному згрудкуванні композицій з низькозольним вугіллям може досягати 4500 ккал/кг, при згрудкуванні з антрацитовими шламами і штибами до 6000 ккал/кг. Обґрунтовано ефективний напрям і технологію переробки відходів вуглезбагачення.

Наукова новизна. Полягає у виявленні закономірностей впливу механоактивації, складу відходів та інших чинників при застосуванні електрокінетичного згрудкування для отримання композиційного палива. Встановленні закономірності дозволяють забезпечити роботи з проектування універсальної установки, що може застосовуватись для розробки майже усіх видів техногенних відходів.

Практичне значення. Обґрунтовано напрями переробки відходів вуглезбагачення залежно від їх якісного та кількісногоскладу, вмісту вугілля, фізико-механічних властивостей для отримання композиційного палива.

Ключові слова: вугільна галузь, відходи вуглевидобутку, шлами, композиційне паливо, згрудкування, відходи.

Перелік посилань:

1.    Білецький, В.С., & Сергєєв, П.В. (2013). Утилізація відходів збагачення вугілля шляхом їх брикетування. Збагачення корисних копалин, 53(94), 205-209. https://www.researchgate.net/publication/333852389_UTILIZACIA_VIDHODIV_ZBAGACENNA_VUGILLA_SLAHOM_IH_BRIKETUVANNA_Bileckij_VS_doktor_tehnicnih_nauk_Sergeev_PV_doktor_tehnicnih_nauk_Doneckij_nacionalnij_tehnicnij_universitet

2.    Самойлік, В.Г., Білецький, В.С., & Гудінов, Д.В. (2013). Вплив мінеральної компоненти на технологічні характеристики водовугільного палива. Збагачення корисних копалин, 53(94), 91-95. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43451

3.    Елишевич, А.Т. (1989). Брикетирование полезных ископаемых. Недра.

4.    Кузік, І.М. (2012). Вплив породних відвалів шахт на компоненти довкілля та визначення можливостей щодо його зменшення. Екологія і природокористування, 15, 31-37. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/57451

5.    Кроїк, Г.А., & Мельник, О.В. (2012). Закономірності розподілу техногенних та токсичних елементів у відходах добування та переробки вугілля Західного Донбасу. Вісник ДНУ, серія «Геологія. Географія», 14(Т.20), 77-82.

6.    1. Kovalenko, A., & Pavlychenko, A. (2013). Analysis of ecology-social consequences of mining waste dumping. Mining of Mineral Deposits, 7(4), 405–408.
https://doi.org/10.15407/mining07.04.405

7.    Petlovanyi, M., Kuzmenko, O., Lozynskyi, V., Popovych, V., Sai, K., Saik, P. (2019). Review of man-made mineral formations accumulation and prospects of their developing in mining industrial regions in Ukraine. Mining of Mineral Deposits, 13(1), 24-38.
https://doi:10.33271/mining13.01.024

8.    Бедрань,Н.Г.,&Скоробогатова,Л.М. (1984). Переработка и качество полезных ископаемых.Вища школа.

9.    Гайдай, А. А., & Мальченко, В. И. (2006). Исследования прочностных свойств брикетов из угольных шламов и штыбов, полученных способом холодного окускования. Сб. научн. тр. НГУ, (26), 101-105.

10. Gayday, O. (2013). Researches of structural-mechanical properties of coal tailings as disperse systems. Mining of Mineral Deposits, 327-331.
https://doi.org/10.1201/b16354-60

11. Gajdaj O.,&Ruskyh V.(2017). Development technogenic deposits by the technology production of composite fuel. Materials of the International Scientific & Practical Conference «Energy Efficiency and Energy Saving 2017»,17-18.

12. Гайдай, А. А., & Сулаев, В. И. (2013). Технология адгезионно-химического окускования угольных шламов и штыбов, бурого угля и торфа. УгольУкраины, (1), 39-43.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ugukr_2013_1_11