Інформація для авторів

Шановні автори!

 

Збірник наукових праць Національного гірничого університету видається і рецензується відповідно до вимог (накази Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 р., №627 від 14.05.2020, №886 від 02.07.2020, № 1188 від 24.09.2020 р.), що висуваються до наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук за спеціальностями:

 

103 - Науки про Землю;

131 - Прикладна механіка;

132 - Матеріалознавство;

133 - Галузеве машинобудування;

141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

174 - Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка;

183 - Технології захисту навколишнього середовища;

184 - Гірництво;

185 - Нафтогазова інженерія та технології;

192 - Будівництво та цивільна інженерія.

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

для публікації в збірнику

 

З урахуванням нормативних вимог та рекомендацій щодо оформлення друкованих статей, що входять до Переліку наукових фахових публікацій у Збірнику наукових праць Національного гірничого університету приймаються статті, що містять нові наукові та практичні результати досліджень авторів, які раніше не публікувалися і відповідають профілю «Збірника ...». Структура наукової статті повинна містити наступні елементи: постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких закладено вирішення даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження; список використаних джерел.

 

Рекомендована структура статті:

• вступ - постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними програмами; аналіз останніх досліджень і публікацій в яких закладено вирішення даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття (до 40 рядків);

• формулювання цілей статті (постановка завдання) (до 20 рядків);

• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (5-8стор.);

• висновки з даного дослідження із зазначенням новизни, теоретичної та практичної значущості отриманих наукових результатів, перспективи подальшого розвитку в даному напрямку (до 30 рядків);

• список використаних джерел - посилання на літературні джерела, як правило, наводяться у вступі при аналізі останніх досліджень і публікацій на які спирається автор.

 

Текст статті (українською або англійською мовами) обсягом 8-12 стор., включаючи таблиці, графіки та малюнки, подається до редакції на флеш-носії або електронною поштою на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Текст слід набирати шрифтом Times New Roman 14 пунктів в редакторі Microsoft Office Word і оформити наступним чином:

 

* УДК

* Ініціали, прізвище автора мовою написання статті та англійською мовою; Рекомендоване посилання для транслітерації П.І.Б. https://slovnyk.ua/translit.php.

* Назва статті - великими літерами мовою статті та англійською мовою, жирно, вирівнювання по центру; переноси і абревіатура неприпустимі.

* Анотація мовою написання статті (не менше 1800 знаків без пробілів!) розмір шрифту TimesNewRoman – 12 пт, абзацний відступ – 0,7 см. Після переліку посилань наводяться розширена анотація англійською мовою (не менше 1800 знаків без пробілів!) або українською мовою залежно від основного тексту статті, що містить мету роботи, її методику, результати досліджень, наукову новизну, практичну значимість та ключові слова.

* Текст форматується з вирівнюванням по ширині і міжрядковим інтервалом 1,0. Верхнє поле - 2,5 см, нижнє, ліве і праве - 2 см. Абзацний відступ – 1 см. Номери сторінок не проставляються.

 

 

* Формули в тексті повинні бути виконані в додатку Word "Equation", дотримуючись розмірів, наведених в таблиці. Звичайний, великий індекс, мілкий індекс, великий символ, мілкий символ

Розміри

 Звичайний

14 пт

 Великий індекс

12 пт

 Маленькийіндекс

11 пт

 Великий символ

16 пт

 Маленький символ

12 пт

 

 

* Таблиці, графіки та підписи до них розташовуються безпосередньо в тексті і впроваджуються в документ як об'єкти, якщо вони були створені в Excel і ін. додатках.

* Рисунки повинні бути чіткими, зокрема цифри і букви бажано виконати величиною близькою до розміру основного тексту.

* Список літератури подається в порядку посилань у тексті, відповідно до стилю APA (American Psychological Association7-ої редакції (див. приклад оформлення) розміром 12 пунктів.

 

 

До редакції «Збірника ...» необхідно подати:

 

1. Електронний варіант і роздруковану довідку про авторів:

Прізвище ім'я по батькові;

Посада, науковий ступінь;

Місце роботи (повна назва організації та її поштова адреса);

Номери контактних телефонів, E-mail.

 

Статті публікуються після рецензування та прийняття експертно-редакційною колегією збірника позитивного рішення про публікацію статті.

 

Відповідальність за плагіат та переклад анотацій англійською мовою несуть автори статей!

 

Зразок оформлення статті за посиланнями: pdf, docx.

 

Інновації та технології

 

Дослідницька платформа НГУ

 

Відвідувачі

390562
Сьогодні
За місяць
Усього
975
4209
390562