№59-02

Обґрунтування методики встановлення граничних контурів кар’єру із урахуванням параметрів транспорту

А.А. Адамчук1, О.О. Шустов1, В.В. Панченко1, М.М. Сливенко1

1Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”, м. Дніпро, Україна

coll.res.pap.nat.min.univ. 2019, 59:21-32

https://doi.org/10.33271/crpnmu/59.021

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

Мета. Розроблення і обґрунтування методики встановлення граничних контурів кар’єра і терміну окупності капітальних інвестицій на розроблення родовища відкритим способом із урахуванням параметрів транспорту, а саме відстані транспортування гірничої маси і собівартості 1 тонно-кілометру.

Методика. Розроблена методика апробована на моделі родовища мульдоподібної форми, побудованої із застосуванням програмного забезпечення AutoCAD. Параметри моделі прийняті наближеними до умов залягання Ново-Дмитрівського родовища бурого вугілля. Дані про площі геологічного перерізу, площі контактів корисної копалини із породами розкриву та об’єми гірських порід і корисних копалин за етапами і в горизонтальних шарах занесені в електронну таблицю Excel, на базі якої побудована економіко-математична модельрозроблення родовища відкритим способом. В моделі враховані об’єми видобування порід, їх вартість екскавації, собівартість та відстань транспортування.

Результати. На базі побудованої економіко-математичної моделі побудовані залежності об’ємів видобування, його вартості та коефіцієнтів розкриву для різних етапів розробки та в залежності від року існування гірничовидобувного виробництва. Шляхом аналізу отриманих даних, встановлено значний вплив параметрів транспорту на вартість гірничих робіт, який на графіках динаміки коефіцієнтів розкриву в етапах та за роками не спостерігається.

Наукова новизна. Спростована актуальність проектування та планування відкритих гірничих робіт шляхом порівняння «геологічних» коефіцієнтів розкриву із «економічними», підтверджена можливість і доцільність порівняння фактичних і припустимих витрат на розроблення родовища.

Практична значимість. Розроблена методика розрахунку встановлення граничних контурів кар’єра і терміну окупності капітальних інвестицій дозволяє вести проектування і планування відкритої розробки родовищ корисних копалин з більш високою точністю і, в найближчу перспективу, дозволяє створити на її базі програмний комплекс автоматизованого проектування гірничих робіт.

Перелік посилань:

1.  Адамчук, А.А.&Шустов,О.О.(2018)Системний підхід до вибору нових засобів транспорту для роботи на глибоких кар’єрах. Збірник наукових праць Національного гірничого університету, 54, 8-18.

2.  Malashkevych, D., SotskovV., MedyanykV. & PrykhodchenkoD. (2018). Integrated Evaluation of the Worked-Out Area Partial Backfill Effect of Stress-Strain State of Coal-Bearing Rock Mass. Solid State Phenomena, (277), 213-220.
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.277.213

3.  Медяник, В. Ю. (2005). Обоснование параметров способа охраны подготовительных выработок при комбинированной системе разработки пологих пластов на больших глубинах. Днепропетровск: НГУ.

4.  Ржевский, В.В. (1956). Проектирование контуров карьеров. Москва: Металлургиздат.

5.  Смирнов. В.П., & Лель Ю.И. (2002). Теория карьерного большегрузного автотранспорта. Екатеринбург: Уро РАН.

6.  Дриженко, А.Ю. (2011). Карьерные технологические горнотранспортные системы: монография. Днепропетровск: ГВУЗ «НГУ».

7.  Короленко, М.К., Перегудов, В.В., Федин, К.А., Романенко, А.В., & Протасов, В.П. (2012). Совершенствование транспортных схем выдачи руды для условий ОАО «Южный ГОК». Кривой Рог: «Дионис»

8.  Близнюков, В.Г. (1978) Определение главных параметров карьера с учетом качества руды. Москва: Недра.

9.  Дриженко А.Ю., Шустов, А.А., Адамчук, А.А., & Никифорова, Н.А. (2017). Cовершенствование технологии открытой разработки железорудных карьеров Украины при их углубке. Зб. наук праць НГУ, 52. 79-86.

10.  Дриженко, А.Ю., Адамчук, А.А., Тамуя, С.А., & Тельнов, В.Г. (2018) Дослідження параметрів внутрішніх відвалів у виробленому просторі відпрацьованих глибоких кар’єрів.Збірник наукових праць Національного гірничого університету, 53, 56-65.

11.  Адамчук, А.А., Шустов, О.О., Шустова, А.О., & Тертишний, В.А. (2019). Дослідження параметрів розвитку робочої зони при доробці глибоких крутоспадних родовищ. Збірник наукових праць НГУ, 57, 8-18.
https://doi.org/10.33271/crpnmu/57.008

12.  Собко, Б.Е., Панченко, В.В.,&Винивитин,Д.В.(2018)Обоснование технологических принципов оперативного планирования открытых горных работ. Збірник наукових праць Національного гірничого університету, 54, 107-117.

13.  Дриженко, А.Ю., Бондаренко, А.О., Анісімов, О.О., Нікіфорова Н.А., Шустов, О.О., Чернорай, А.М., Бєлов, О.П., Токар, Л.О., Адамчук, А.А., Черняєва, О.В., & Носенко, Л.А. (2016) Комплексне використання бурого вугілля та супутніх порід при відкритій розробці родовищ України над сольовими штоками. Етап. Встановлення закономірностей розподілу бурого вугілля та супутніх корисних копалин в умовах родовищ над сольовими штоками (проміжний звіт ГП-483). Національний гірничий університет