№59-11

Параметри анкерних систем для кріплення похилих виробок

Р.М. Терещук1, О.В. Чаговець1

1Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

coll.res.pap.nat.min.univ. 2019, 59:119-130

https://doi.org/10.33271/crpnmu/59.119

Full text(PDF)

АНОТАЦIЯ

Мета. Дослідити стан приконтурного породного масиву похилої виробки, що закріплена анкерними системами, з використанням математичних методів моделювання, і на основі результатів досліджень визначити раціональну щільність анкерування і довжину анкерних штанг при збільшенні глибини її закладення в гірничо-геологічних умовах пласта l3 шахти «Новодонецька» ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля».

Методи дослідження. Обґрунтування параметрів анкерних систем для похилих виробок виконувалося шляхом дослідження закономірностей зміни поведінки та напружено-деформованого стану породного масиву і отримання зміщень породного контуру гірничої виробки, та на їх основі визначення раціональних величин довжини анкерних штанг і щільності анкерування. Для досліджень змін поведінки та напружено-деформованого стану приконтурного породного масиву похилої виробки, що закріплена анкерними системами, використовувався метод скінченних елементів.

Результати дослідження. Розроблена розрахункова схема до вирішення задачі визначення раціональної щільності анкерування та довжини анкерів для кріплення похилих виробок при зміні глибини їх закладення в гірничо-геологічних умов пласта l3 шахти «Новодонецька». Визначено раціональні параметри анкерних систем, при кріпленні похилих гірничих виробок в конкретних гірничо-геологічним умовах.

Наукова новизна. Отримано графіки залежностей зміщень породного контуру покрівлі та підошви похилої виробки від глибини її закладення при варіюванні довжини анкерних штанг та щільності анкерування для гірничо-геологічних умов пласта l3 шахти «Новодонецька».

Практична значимість. Результати досліджень можуть бути використані на стадії проектування для прогнозу зміщень покрівлі, підошви та боків похилих виробок в гірничо-геологічних умовах пласта l3 шахти «Новодонецька» для оптимізації параметрів анкерних систем.

Ключові слова: похила виробка, математичне моделювання, анкерне кріплення, щільність, довжина.

Перелік посилань:

 1. Булат, А.Ф. (2014) Передові технології кріплення гірничих виробок вугільних шахт України. Вісник НАН України, 1, 74–79.
  https://doi.org/10.15407/visn2014.01.074
 2. Булат, А.Ф., Попович, І.М., Вівчаренко, О.В., & Круковський, О.П. (2014) Технологія анкерного кріплення гірничих виробок на шахтах України: стан і перспективи. Уголь Украины, 2, 3–7.
 3. Круковский,А.П. (2011) Анализ влияния плотности установки анкерной крепи на состояние приконтурных пород выработки арочного сечения.Геотехническая механика: Межвед. сб. науч. тр.,94,95–104.
 4. Круковский,А.П. (2014) Технология опорно-анкерного крепления горных выработок угольных шахт.Научно-техническое обеспечение горного производства: Сб. тр. ИГД им. Д.А. Кунаева,86,26–33.
 5. СОУ 10.1.05411357.010:2014. Система забезпечення надійного та безпечного функціонування гірничих виробок із анкерним кріпленням. Загальні технічні вимоги(2014) Міненерговугілля України : ІГТМ НАН України.
 6. Терещук,Р.Н.,&Терещук,О.В. (2014) Определение рациональных параметров анкерования наклонных выработок. Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва, 2 (14), 104–113.
 7. Терещук, Р.Н. (2015) Моделирование анкерных систем для крепления наклонных выработок. Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва, 2 (16), 81–90.
 8. Терещук,Р.М. (2017) Кріплення похилих виробок анкерними системами. Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва, Вип. 2 (20), 50–60.
 9. Tereshchuk,R.M., Khoziaikina, N.V.,&Babets,D.V.(2018) Substantiation of rational roof-bolting parameters. ScientificbulletinofNationalMiningUniversity, 1, 19–26.
 10. Терещук,Р.М. (2018) Дослідження параметрів анкерних систем для кріплення похилих виробок. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки, 2 (82), 268–276.
  https://doi.org/10.26642/tn-2018-2(82)-268-276