№59-12

Розробка системи підтримки прийняття рішень для вибору виду діяльності підприємства

Т.В. Хом’як1, А.В. Малієнко1, К.К. Фішбах1

1Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

coll.res.pap.nat.min.univ. 2019, 59:132-142

https://doi.org/10.33271/crpnmu/59.132

Full text(PDF)

АНОТАЦIЯ

Мета дослідження полягає в розгляді основних підходів та методів з систем підтримки і прийняття рішень для вибору напряму подальшої діяльності ТОВ «УКРСІТІСТРОЙ».

Методика дослідження. Для вирішення поставленої задачі застосовано метод аналізу ієрархій, який дозволяє ефективно знаходити рішення в задачах багатокритеріального вибору. Цей метод заснований на парних порівняннях альтернативних варіантів за різними критеріями з використанням бальної шкали і надалі ранжируванням набору альтернатив за всіма критеріями і цілями. Зв'язки між критеріями враховуються шляхом побудови ієрархії критеріїв і застосування парних порівнянь для визначення важливості критеріїв і підкритеріїв.

Результати дослідження. В роботі проведеносистемний аналіз діяльності підприємства,виявлено цільові задачі, функціональна діяльність кожного з підрозділів підприємства і взаємодія між ними, інформаційні потоки всередині підрозділів і між ними, зовнішні по відношенню до підприємства об'єкти і зовнішні інформаційні впливи, а також нормативно-довідкова документація, дані за наявними на підприємстві засобів і систем автоматизації.

Наукова новизна. Сформульовано постановку задачі вибору напряму діяльності підприємства, наведено концептуальну та математичну моделі задачі. Для вирішення поставленої задачі багатокритеріального вибору застосовано метод аналізу ієрархій. З цією метою експертами запропоновано сім альтернативних видів діяльності, а також виявлено дев’ять основних критеріїв, які впливають на прийняття рішення щодо вибору діяльності: п’ять з ієрархії вигід та чотири з ієрархії витрат. Побудовано матриці попарних порівнянь альтернатив по кожному з критеріїв і визначено найкращу альтернативу.

Практичне значення.Результати досліджень дозволяють враховувати вигоди та можливі витрати підприємства. При цьому підтверджено, що найбільший пріоритет має напрям діяльності підприємства, як інші спеціалізовані будівельні роботи. З використанням отриманого нового виду діяльності підприємство займатиме перші місця серед конкурентів на українському ринку, гідно витримувати конкуренцію та надавати послуги достатньо високої якості за короткі терміни.

Ключові слова: системний аналіз, системи підтримки та прийняття рішень, метод аналізу ієрархій.

Перелік посилань:

 1. Ус, С.А., & Коряшкіна, Л.С. (2018) Моделі й методи прийняття рішень: навч. посіб. Дніпро: Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка»
 2. Саати,Т. (1993) Прийняття рішень. Метод аналізу ієрархій: Пер. з англ. Москва: Радіо і зв'язок
 3. Ус, С.А. (2013) Системи й методи прийняття рішень: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. Дніпро: Національний гірничий університет.
 4. Волошин, О.В.,&Мащенко, С.О. (2010) Моделі та методи прийняття рішень. 2-ге вид., перероб. та допов. Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет".
 5. Lonnie D. (2007) Systems Analysis and Design for the Global Enterprise 7th Edition. New York: McGraw-Hill.
 6. Хом'як, Т.В., Малієнко, А.В., & Симонець, Г.В. (2019) Застосування методів згладжування для прогнозування обсягу виробництва. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць, Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. 1, 8-12.
  https://doi.org/10.20998/2079-0023.2019.01.02
 7. Хом’як, Т.В., & Суіма, І.О. (2017) Розробка системи підтримки і прийняття рішень при відкритті закладу ресторанного господарства. Вісник національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць, Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. 51 (1272), 65-71 с.
  https://doi.org/10.20998/2079-0023.2017.51.10
 8. Лямец, В.И., & Тевяшев, А.Д. (2004) Системный анализ. Харьков: ХНУРЭ.
 9. Братушка, С.М., Новак, С.М., & Хайлук, С.О. (2010) Системи підтримки прийняття рішень: навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни. Суми: ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”.