№59-13

Удосконалення системи управління охороною праці на підприємствах лісового господарства

С.І. Чеберячко1, О.В. Дерюгін1, В.В.Гільперт1

1Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

coll.res.pap.nat.min.univ. 2019, 59:144-155

https://doi.org/10.33271/crpnmu/59.144

Full text(PDF)

АНОТАЦІЯ

Мета. Розробка комплексного підходу щодо вдосконалення системи управління охороною праці та ризиками на основі формування у працівників ризик-орієнтованого мислення до організації безперервного процесу їх навчання на підприємствах лісового комплексу у відповідності до ДСТУ OHSAS 18001:2010.

Методика дослідження полягає у використанні концептуальних взаємодоповнюючих загальнонаукових й спеціальних педагогічних положень щодо розвитку у працівників самостійності на основні положення теорії пізнання для формування ризик-орієнтованого мислення.

Результати дослідження. Проаналізовано вимоги європейського законодавства щодо основних принципів організації виробничого навчання працівників. Встановлено недоліки чинної системи навчання працівників, які полягають в її періодичності, відсутності формування необхідних компетенцій для прийняття швидких і ефективних управлінських рішень, щодо забезпечення безпеки праці у виробничому середовищі. Удосконалено систему підготовки працівників на основі формування ризик-орієнтованого мислення, яка дозволяє керувати виробничими ризиками, приймати відповідальні рішення, щодо їх мінімізації або уникнення на основі розробки різних варіантів систем комплексного захисту здоров’я працівника при виконанні виробничих функцій. Запропоновано алгоритм навчання, який складається з трьох теоретичних і одного практичного модулів, що сприятиме працівникам виявляти ризики виникнення небезпечних ситуацій при виконанні виробничих функцій та управляти ними.

Наукова новизна полягає в удосконаленні системи підготовки працівників підприємств лісового комплексу, яка сприяє формуванню ризик-орієнтованого мислення в процесі вивчення охорони праці за рахунок створення мотиваційної основи з використанням професійно-орієнтованих завдань, які об'єднують науково обґрунтовані індивідуальні і колективні форми роботи.

Практичне значення. Результати дослідження дозволяють розробити ефективну базову модель процесу навчання системи управління ризиками та формування ризик-орієнтованого підходу в сфері безпеки та гігієни праці на підприємствах лісового господарства в найближчій перспективі.

Ключові слова: система управління охороною праці, ризик-орієнтований підхід, професійний ризик, небезпека

Перелік посилань:

1.  Охорона праці на підприємствах лісового комплексу. Проблеми та шляхи їх вирішення (2009) Retrieved from
https://www.derevo.info/content/detail/5252

2.  Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Закон № 1678-VII від 16.09.2014 (2015). Retrieved from
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/984_011.

3.  Директива № 89/391/ЄЕС Ради від 12 червня 1989 р. «Про запровадження заходів щодо стимулювання вдосконалення рівня безпеки й гігієни праці працівників на робочих місцях» (2008) Retrieved from
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b23.

4.  Шульга, Ю.І., Сукач, С.В., Кобилянський, М.А., Величко, О.Л., & Мозговой, О.В. (2012) Автоматизований контроль систем безпеки праці та життєзабезпечення. Проблеми охорони праці в України, 22, 16-26.

5.  Гогіташвілі, Г.Г. (2002) Системи управління охороною праці. Афіша.

6.  Лесенко, Г.Г. (2003) Розробка та впровадження СУОП на підприємстві. Охорона праці, 6, 36-38.

7.  Сергієнко, М.І., Бахтіна, Є.А., & Сергієнко, М.І. (2012) Підвищення охорони праці ткацького виробництва за рахунок впровадження нових систем кондиціювання зі зволоженим повітрям. Проблеми охорони праці в Україні, 23, 109-115.

8.  Романчук, А.А. (2010) Системный менеджмент охраны труда на предприятии. Модели управления. Информационное пособие.

9.  Бочковський, А.П. (2014). Пріоритетні напрямки удосконалення системи управління охороною праці на підприємствах. Зернові продукти і комбікорми. 2(54), 11-16.
https://doi.org/10.15673/2313-478x.54/2014.36335

10.  Coombs, W.T., (2015) Public relations’ “Relationship Identity” in research: Enlightenment or Illusion, Public Relations Review. Global Journal of Research and Comment, 41(5), 689-695.
https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2013.12.008

11.  McDonald, N., Corrigan, S., Daly, C.,&Cromie, S. (2000) Safety management systems and safety culture in aircraft maintenance organisations. Journal of occuppational Accident, 34(1-3), 1-258.
https://doi.org/10.1016/s0925-7535(00)00011-4

12.  Robson, L.S., Clarke, J.A., Cullen, K., Bielecky, A., Severin, C., Bigelow, P.L., Irvin, E., Culyer, A.,&Mahood, Q. (2007) The effectiveness of occupational health and safety management system interventions: a systematic review. Saf Sci., 45, 329-353.
https://doi.org/10.1016/j.ssci.2006.07.003

13.  The Occupational Health and Safety Advisory Services Project Group . Det Norske Veritas (DNV). (2007) Oslo (Norway), Occupational health and safety management systems-requirements, 03.100.01, 13,100, 22.

14.  Archie, B.C.,&Ann, K.B. (2014) Business and Society: Ethics, Sustainability, and Stakeholder Management 9th Edition. Cengage Learning, United State of America, Bureau of Labor Statistics, Revisions to the 2012 Census of Fatal Occupational Injuries (CFOI) counts, Retrieved from:
http://stats.bls.gov/iif/oshwc/cfoi/cfoi_revised12.pdf.

15.  Chan, M (2011) Fatigue: the most critical accident risk in oil and gas construction. Construction Management and Economics, 29, 341-353.
https://doi.org/10.1080/01446193.2010.545993.

16.  Гільперт, В.В. (2019) Навчання ризик-менеджменту як інструмент для вдосконалення СУОП. Охорона праці, 8, 14-16.

17.  Dekker, S.Z.W. (2015) The psychology of accident investigation: epistemological, preventive, moral and existential meaning-making. Theoretical Issues in Ergonomics Science, 16(3), 202-213.
https://doi.org/10.1080/1463922X.2014.955554.

18.  Dembe, A.E., Erickson, J.B., Delbos, R.G.,&Banks, S.M. (2006) Nonstandard shift schedules and the risk of job-related injuries. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 32(3), 232-240.
https://doi.org/10.5271/sjweh.1004.

19.  Dollard, M.F., Bakker, A.B. (2010). Psychosocial Safety Climate as a precursor to conducive work environments, psychological health problems, and employee engagement. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83, 579-599.
https://doi.org/10.1348/096317909X470690.

20.  Hansen, O.N. (2006). Psychosocial factors and safety behaviour as predictors of accidental work injuries in farming. Work & Stress, 20(2), 173-189.
https://doi.org/10.1080/02678370600879724.