№60-01

Обгрунтування ефективності застосування технологічної схеми розробки розкривних порід в умовах обводненого Мотронівсько-Аннівського розсипу

Б.Ю. Собко1, В.А. Кардаш1

1Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2020, 60:7-16

https://doi.org/10.33271/crpnmu/60.007

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

Мета. Дослідження показників технологічної схемирозробки розкривних порідв умовах обводненогоМотронівсько-Аннівськогорозсипу та їївплив на навколишнє природне середовище.

Методологія.Для визначення критеріїв ефективності технологічної схеми був застосований аналітичний метод. Вихідні дані для визначення відстані транспортування, а також об’ємів розкривних порід були отримані графічними методами.

Результати дослідження. Проведено розрахунки показників ефективності технологічної схеми розробки та транспортування розкривних порід в умовах обводнених розсипних родовищ за наступними критеріями: продуктивність обладнання,  економічна доцільність застосування технологічної схеми, вплив на навколишнє природне середовище. По кожному із показників отримані значення для кожного року розробки родовища. Досліджувана технологічна схема дозволяє забезпечити необхідну продуктивність по розкривним роботам зі значно кращими економічними показниками. Окрім того, запропонована технологічна схема дозволяє знизити масу пилу, що виділяється  при транспортуванні розкривних порід у відвали.

Наукова новизна. Обґрунтована економічна доцільністьзастосування досліджуваної технологічної схеми поточної розробки розкривних порідв умовах обводнених розсипних родовищ з великою потужністю покриваючих порід (розробка розкривних порід роторними екскаваторами із застосуванням конвеєрного транспорту по найкоротшій відстані до внутрішнього відвалу). Також розраховано масу пилу, що виділяється при транспортуванні порід розкриву для досліджуваної поточної та існуючої циклічної (з застосуванням екскаваторів-драглайнів та автомобільного транспорту) технологічних схем.Встановлено залежність маси пилу, що виділяється від об’єму розкривних порід, який необхідно розробити для забезпечення річної продуктивності кар’єру по рудоносним піскам. Наведено порівняльну характеристику показників маси пилу, що виділяється  при розробці родовища за відомою та досліджуваною технологічними схемами.

Практичне значення. Отримані результати необхідні для обґрунтування ефективності застосування досліджуваної технологічної схеми розробки при транспортуванні розкривних порід у внутрішній відвал в умовах обводнених розсипних родовищ.

Ключові слова:технологічна схема, горизонтальне родовище, автомобільний транспорт, драглайн, роторний комплекс, розкривні роботи, конвеєрний транспорт.

Перелік посилань:

1.  Гайдін, А.М., Собко, Б.Ю., & Лазніков, О.М. (2015). Вплив розробки Мотронівської ділянки Малишевського родовища на довкілля та шляхи зменшення негативних наслідків.Збірник наукових праць НГУ, 46, 173-179.

2.  Собко, Б.Е., & Кардаш, В.А. (2018). Условия применения роторного комплекса при разработке вскрышных пород обводнённой Мотроновской россыпи. Збірник наукових праць НГУ, 55, 105-112.

3.  Новожилов, М.Г., Хохряков, В.С., Пчелкин, Г.Д., & Эскин, В.С. (1971). Технология открытой разработки месторождений полезных ископаемых. Часть 2.Москва: Недра.

4.  Временное методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов, Новороссийск – 1985.