№60-02

Вирішення проблеми розміщення внутрішніх відвалів при формуванні бортів глибоких кар’єрів крутонахиленими шарами

О.О. Анісімов1

1Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2020, 60:17-25

https://doi.org/10.33271/crpnmu/60.017

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

Мета. Вирішення проблеми формування внутрішніх відвалів при розробці залізорудних родовищ і формуванні бортів глибоких кар’єрів крутонахиленими шарами.

Методика дослідження полягає у встановленні витрат на виймання, переміщення порід розкриву від вибою до внутрішніх або зовнішніх відвалів з подальшим їх складуванням при розробці крутонахилених шарів за запропонованою технологічною схемою. При відпрацюванні крутонахилених шарів зменшення відстаней транспортування порід розкриву з нижніх горизонтів досягається за рахунок правильного розміщення транспортних комунікацій і  формування внутрішніх відвалів. Виділення на родовищі черг розробки дозволяє сформувати кар’єр першої черги з наступним посуванням фронту гірничих робіт з використання крутонахилених шарів і формуванням внутрішнього відвалу.

Результати дослідження. Виконані розрахунки витрат при запропонованій технологічній схемі розробки крутонахиленими шарами. Отримані розрахунки вартості підготовки, виймання, транспортування і розміщення порід розкриву у зовнішніх або внутрішніх відвалах дозволили розглянути можливі потоки вантажу від вибоїв до місць складування. При цьому враховувалося, що витрати на основні процеси крім транспортних – постійні. Транспортні витрати з глибиною збільшуються і відповідно найбільш впливають на вартість всіх робіт при відпрацюванні порід розкриву. Відповідно до представленої схеми відпрацювання крутонахиленими шарами здійснюється діагональними блоками в торцях кар'єру і поздовжніми – усередині його центральної частини. Транспортування порід розкриву усередині кар'єру здійснюється автосамоскидами безпосередньо до зовнішнього або внутрішнього відвалів, а також до перевантажувальних пунктів з наступним переміщенням конвеєрним і залізничним транспортом.

Наукова новизна. Встановлено графічні залежності витрат по процесам виймання порід розкриву на висячому і лежачому борту кар'єру, що дозволило визначити найбільш перспективні напрямки транспортування порід від вибою до відвалів.

Практичне значення. Результати досліджень дозволяють визначити оптимальні схеми транспортування порід розкриву, рекомендувати їх для впровадження на глибоких кар’єрах, що відпрацьовують крутоспадні залізорудні родовища.

Ключові слова: транспортування порід розкриву, крутонахилені шари, внутрішнє і зовнішнє відвалоутворення, технологічні схеми відкритої розробки родовищ.

Перелік посилань:

1.  Anisimov, O.O. (2018). Researchonparametersoftheworkingareaonaninternaldumpfordevelopingopenpits. ScientificbulletinofNationalMiningUniversity,(1), 11‒17.

https://doi.org/10.29202/nvngu/2018-1/17

2.  Дриженко,А.Ю., & Анисимов,О.А.(2014).Технологии внутреннего отвалообразования на отработанных глубоких железорудных карьерах или их участках.Сб.трудов межд. науч.-практ.конф.«Инновационные технологии и проекты в горно-металлургическом комплексе, их научное и кадровое сопровождение»,Алматы: Каз НТУ, 176-181.

3.  Спосіб відкритої розробки крутоспадних родовищ корисних копалин: патент на винахід 117835 UA: МПК Е21С41/26 / Анісімов О.О. №а 2016 03525; заявл. 04.04.2016; опубл. 10.10.2018, Бюл. №19.

4.  Анісімов, О.О. (2017). Технологічні схеми внутрішнього відвалоутворення та визначення параметрів екскаваторних відвалів при відпрацюванні глибоких кар’єрів. Збірник наукових праць НГУ, (51), 18-28.

5.  Шапарь,А.Г. (1988). Новые технологии отвалообразования на основе управления состоянием природных и техногенных массивов.Горный журнал,(1), 24-26.

6.  Романенко,А.В.(2002).Оценка области применения технологии разработки крутопадающих месторождений с внутренним отвалообразованием этапами. Горный журнал, (4), 87-89.

7.  Дриженко,А.Ю.(1985).Восстановление земель при горных разработках. Москва: Недра.

8.  Анисимов,О.А.(2015).Технологиистроительства и разработки глубоких карьеров: монография. Днепропетровск: Национальный горный университет.

9.  Symonenko, V., Cherniaiev, O., & Hrytsenko, L., (2016). Organization of non-metallic deposits development by steep excavation layers. Mining of Mineral Deposits, 10 (4), 68-73.

https://doi.org/10.15407/mining10.04.068

10.  Симоненко, В.И., & Черняев, А.В. (2006). К установлению зависимости между параметрами системы разработки при отработке нерудных месторождений с внутренним отвалообразованием. Геотехническая механика: Межвед. сб. науч. тр. Институт геотехнической механики им. М.С. Полякова, (62), 93-97.