№60-17

Дослідження стану зелених насаджень м. Дніпро в зоні впливу автомобільного транспорту

А.В. Муліна1, А.В. Павличенко1

1Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2020, 60:177-185

https://doi.org/10.33271/crpnmu/60.177

Full text (PDF)

АнотацІя

Мета. Дослідження екологічного стану зелених насаджень м. Дніпро на територіях, прилеглих до автошляхів з урахуванням інтенсивності руху автомобілів у години «пік», особливостей забудови території, рельєфу місцевості та погодних умов з подальшою розробкою рекомендації для покращення стану зелених насаджень м. Дніпро в залежності від рівня їх ушкодження.

Результати досліджень. Проведено оцінювання екологічного стану зелених насаджень м. Дніпро на територіях, прилеглих до автошляхів. Встановлено, що на досліджуваних територіях індекс ушкодженості зелених насаджень змінюється від 11,8% до 38%, що характеризує зміну стану деревостою від «здорового» до «ушкодженого». Виявлено, що на основних магістралях м. Дніпро, у години «пік» спостерігається перевищення максимально разової гранично допустимої концентрації оксиду вуглецю з 4,4 до 30,8 разів.

Наукова новизна. Встановлено закономірності зміни рівня та характеру ушкодженності зелених насаджень, які зростають в зоні негативного впливу автотранспорту. Розроблено комплекс заходів спрямованих на покращення стану зелених насадженьм. Дніпро, що враховує особливості забудови території, рельєф місцевості, погодні умови та інтенсивність руху автотранспорту.

Практичне значення. Результати дослідження підтвердили тісний взаємозв’язок між забрудненням навколишнього середовища викидами автотранспорту та пригніченням життєвих процесів росту насаджень міських рослин. Розроблено рекомендації з покращення стану зелених насаджень м. Дніпро в залежності від рівня ушкодженості зелених насаджень. Результати роботи можуть бути використані для удосконалення системи управління швидкістю руху транспортних засобів та озеленення територій прилеглих до автомобільних доріг.

Ключові слова: автомобільний транспорт, екологічна небезпека, викиди забруднюючих речовин, екологічний стан міста,оцінка стану зелених насаджень, оцінка рівня забруднення атмосферного повітря

Перелік посилань:

1. Беляев Н.Н., Русакова Т.И., Колесник В.Е. & Павличенко А.В. (2016). Прогноз уровня загрязнения атмосферного воздуха в зоне влияния городских автомагистралей. Науковий вісник Національного гірничого університету. 1,90–97.

2. Матейчик В.П., Цюман М.П., & Вайганг Г.О. (2014). Моделювання системи «транспортний потік – дорога». Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за галузями знань «Машинобудування та металообробка», «Інженерна механіка», «Металургія та матеріалознавство»). 46, 371–382.

3. Merah A., & Noureddine, A. (2017). Modeling and Analysis of NOx and O3 in a Street Canyon. Der Pharma Chemica. 9(19), 66–72.

4. Русіло П.О., Костюк В.В., & Афонін В.М. (2008). Вплив на довкілля автомобільного транспорту на всіх стадіях його життєвого циклу. Науковий вісник НЛТУ України. 18.3, 85–89.

5. Chun-Ho Liu, & Dennis Y.C. Leung (2008). Numerical study on the ozone formation inside street canyons using a chemistry box model. Journal of Environmental Sciences. 20, 832–837.

6. Zhong, J., Cai, X., & Bloss, W. (2015), Modelling the dispersion and transport of reactive pollutants in a deep urban street canyon. Environmental Pollution. 200, 42–52.

7. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області за 2017 рік.(2018)Дніпро:Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області.

8. Екологічний паспорт м. Дніпро за 2017 р.(2018)Дніпро:Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області.

9. Біляєв М.М.& Русакова Т.І. (2018). Прогноз локальних зон забруднення біля автомагістралі з урахуванням рослинності. Збірник наукових праць Національного гірничого університету. 55, 333–341.

10. Архіпова Г.І., Ткачук І.С., & Глушков Є.І. (2009). Аналіз впливу відпрацьованих автомобільних газів на стан атмосферного повітря в густонаселених районах. Вісник НАУ. 1, 78–83.

11. Вамболь СО., Строков О.П., Вамболь В.В., & Кондратенко О.М. (2015). Методологический подход к построению системы управления экологической безопасностью эксплуатации энергетических установок. Двигатели внутреннего сгорания. 1, 48–52.

12. Гриценко А.В., Соловей В.В., & Внукова Н.В. (2011). Ризики техногенно-екологічного характеру при експлуатації об’єктів автотранспортної інфраструктури. Экология и промышленность. 3, 37–40.

13. Фендюр Л.М., & Дубова О.В. (2001). Озеленення міських територій. ЗГУ.

14. Цандекова О.Л.(2009).Фенологическая оценка древесных растений в очагах загрязнения выбросов автотранспорта. Современный мир, природа и человек.1,96–97.

15. Федорова А.И., & Никольская А.Н. (1997). Практикум по экологии и охране окружающей среды. Воронеж. гос. ун-т.

16. Павличенко А.В., & Лисицька С.М. (2018). Біоіндикація. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи. Дніпро: ДВНЗ «Національний гірничий університет».

17. Посібник для розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (до ДБН А.2.2-1-2002) (2002). Харків.