№62-05

Аналіз якості видобутого кам’яного вугілля та шляхи її підвищення на шахтах Західного Донбасу

Д.С. Малашкевич1, М.В. Петльований1, Н.О. Постол1, М.О. Постол1

1Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2020, 62:53-64

https://doi.org/10.33271/crpnmu/62.053

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

Мета. Аналіз показників якості видобутого вугілля та тенденцій їх змін у взаємозв’язку із параметрами очисних робіт у складних гірничо-геологічних умовах шахт Західного Донбасу.

Методика досліджень. Для досягнення поставленої мети використовувались статистичні дані щодо показників об’єму видобутку та експлуатаційної зольності шахт Західного Донбасу. Використовувались дані гірничо-геологічних прогнозів, показників очисних вибоїв та досягнуті на шахтах сучасні гірничотехнічні параметри систем розробки вугільних пластів.

Результати досліджень. Визначено тенденцію підвищення обсягів видобутку та погіршення показників середньої експлуатаційної зольності та величини присікання, що обумовлено збільшенням кількості введення в експлуатацію малопотужних вугільних пластів (менше 1,0 м). Обґрунтовано фактори, що впливають на підвищення зольності видобутого вугілля. Досліджено вплив прийнятої технологічної схеми виймання пласта та величини присікання на формування показника експлуатаційної зольності. Визначено, що у геологічних умовах пластів С910в і С11 ш. ім. Героїв Космосу перехід очисних вибоїв з валового на селективне виймання вугілля дозволить знизити експлуатаційну зольність відповідно до 22%, 14,8% і 19,3% при послідовній схемі відпрацювання пласта.

Наукова новизна. Аналітично визначено та обґрунтовано тенденції зміни показників якості видобутого вугілля по шахтах Західного Донбасу. Виявлено аналітичні залежності зміни експлуатаційної зольності видобутого вугілля від прийнятої схеми відпрацювання пласта і величини присікання на прикладі шахти ім. Героїв космосу.

Практичне значення. Отримані результати доводять з практичної точки зору погіршення показників якості видобутого вугілля, що спонукає на розробку нових прогресивних технічних рішень видобутку чистого вугілля в очисних вибоях із мінімізацією виходу порід на денну поверхню.

Ключові слова: вугільний пласт, видобуток, експлуатаційна зольність, пусті породи, присікання порід, породи підошви, селективне виймання вугілля.

Перелік посилань:

 1. Coal Information 2017. (2017). Coal Information
  https://doi.org/10.1787/coal-2017-en
 2. Cornot-Gandolphe, S. (2019). Status of Global Coal Markets and Major Demand Trends in Key Regions.
 3. Курс на энергонезависимость: Шахтеры ДТЭК Энерго добыли больше 22 млн тонн угля за 2019 год. (2020). Retrieved 18 November 2020, from
  https://energo.dtek.com/ru/media-center/press/kurs-na-energonezavisimost-shakhtery-dtek-energo-dobyli-bolshe-22-mln-tonn-uglya-za-2019-god/
 4. Baker Tilly. (2013). Retrieved from
  www.bakertilly.ua/media/Baker%20Tilly%20-%20Report_coal_industry_eng.pdf
 5. ДТЭК. Интегрированный отчет 2017. Финансовые и нефинансовые результаты (2018). Retrieved from https://dtek.com/content/files/dtek_ar_2017_ru1.pdf
 6. Денисов, С.Л., Мамайкин, А.Р., & Яворский, А.В. (2010). Особенности отработки маломощных пластов в условиях Западного Донбасса. Науковий вісник Національного гірничого університету, № 7(8), 18-21.
  http://nv.nmu.org.ua/index.php/ru/sotrudnichestvo/partnery/631-ruscat/arkhiv-zhurnala/2010/soderzhanie-7-8-2010/razrabotka-mestorozhdenij-poleznykh-iskopaemykh/1754-osobennosti-otrabotki-malomoshchnykh-plastov-v-usloviyakh-zapadnogo-donbassa
 7. Sotskov, V., Podvyhina, O., Dereviahina, N., & Malashkevych, D. (2018). Substantiating the criteria for applying selective excavation of coal deposits in the Western Donbass. Вісник Дніпропетровського Університету. Геологія, Географія26(1), 158-164.
  https://doi.org/10.15421/111817
 8. Smirnov, А., & Piliugin, V. (2015). Evolution of modern mining systems of longwall thin flat coal seams. Mining Of Mineral Deposits9(1), 7-14.
  https://doi.org/10.15407/mining09.01.007
 9. Петльований, М.В., Халимендик, О.В. & Шерстюк Є.А. (2020). Проблемні аспекти відпрацювання малопотужних вугільних пластів західного донбасу. Сучасний рух науки: тези доп. X міжнар. наук.-практ. конф. (с. 199-204). https://www.researchgate.net/profile/Volodymyr_Parchenko/publication/340619201_Way_Science-2020/links/5e954b5c299bf13079979d11/Way-Science-2020.pdf#page=199
 10. Snihur, V., Malashkevych, D., & Vvedenska, T. (2016). Tendencies of coal industry development in Ukraine. Mining Of Mineral Deposits10(2), 1-8.
  https://doi.org/10.15407/mining10.02.001
 11. Malashkevych, D., Poimanov, S., Shypunov, S., & Yerisov, M. (2020). Comprehensive assessment of the mined coal quality and mining conditions in the Western Donbas mines. E3S Web Of Conferences201, 01013.
  https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020101013
 12. Petlovanyi, M., & Malashkevych, D. (2020). Ecological consequences of underground mining thin coal seams in the Western Donbass. International Scientific Conference: Priority development fields of the European research area, 66-69.
  https://doi:10.30525/978-9934-588-84-6-19
 13. Bondarenko, V., Russkikh, V., Malashkevich, D., & Sotskov, V. (2017). Technological scheme and equipment for selective extraction of coal with long clearing faces. Journal of Donetsk mining institute, (2), 19-24.
  https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-2-19-24
 14. Byzylo, V., Koshka, O., Poymanov, S., & Malashkevych, D. (2015). Resource-saving technology of selective mining with gob backfilling. New Developments in Mining Engineering 2015, 485-491.
  https://doi.org/10.1201/b19901-84
 15. Buzilo, V.I., Koshka, O.H., Yavorsky, A.V., Yavorska, E.A., Tokar, L.A., Sulaev, V.I., & Serdyuk,V.P. (2015). Selective mining technique for thin coal seams. National MiningUniversity.
 16. Li, J., Yin, Z., Li, Y., & Li, C. (2019). Waste rock filling in fully mechanized coal mining for goaf-side entry retaining in thin coal seam. Arabian Journal Of Geosciences12(16).
  https://doi.org/10.1007/s12517-019-4650-3
 17. Bondarenko, V., Ruskykh, V., Yarkovych, A., & Malashkevych, D. (2014). Оn the question of rock leaving in worked-out area of coal mines. Mining Of Mineral Deposits(1), 19-24.
  https://doi.org/10.15407/mining08.01.019
 18. Петлёваный, М.В., & Гайдай, А.А. (2017). Аналіз накопичення і систематизація породних відвалів вугільних шахт, перспективи їх розробки. Геотехнічна механіка, (136), 147-158
  http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/158621/14-Petlevany.pdf?sequence=1
 19. Дмитриенко, С. А., Кузуб, Л. М., & Руденко, В. Н. (2014). О складировании шахтной породы. Уголь Украины, (7), 35-36 
  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ugukr_2014_7_11.pdf