№71-19

Cамонастроююча система управління заповненням барабанних млинів самоподрібнення

І.В. Новицький1, В.В. Слєсарєв1, Ю.О. Шевченко1

1 Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Coll.res.pap.nat.min.univ. 2022, 71:203-210

https://doi.org/10.33271/crpnmu/71.203

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

Метою цієї роботи є підвищення ефективності управління процесами самоподрібнення руд у барабанних млинах шляхом застосування адаптивних алгоритмів налаштування периметрів керуючої частини системи.

Методика дослідження. Для процесу самоподрібнення руди ступінь заповнення барабана млина є критичним технологічної змінної, тобто, цей параметр не тільки надає безпосередній вплив на ефективність роботи подрібнювального агрегату в сенсі новоствореного готового продукту, а й визначає безаварійну роботу млина самоподрібнення. З довідкової літератури відомо, що час спаду автокореляційної функції процесів зміни основних характеристик вихідної руди, що надходить на подрібнення, має порядок кілька годин і більше. У той самий час інерційність подрібнювального агрегату вимірюється десятками хвилин. У таких умовах слід припускати виконання умов квазістаціонарності та доцільне застосування адаптивної системи управління ступенем заповнення млина самоподрібнення.

Результати дослідженняМетодом допоміжних операторів згенеровано закон налаштування параметрів основного контуру системи, що самоналаштовується, а також визначено структурні схеми адаптивної системи управління заповненням млинів самоподрібнення руд. Розраховано перехідні процеси в системі управління, які свідчать про доцільність та ефективність запропонованого підходу.

Наукова новизна. В роботі пропонується новий підхід з використанням адаптивної системи керування для регулювання ступеня заповнення млинів подрібнення руд, заснований на застосуванні методу допоміжних операторів.

Практична значимість. У ході розрахунків процесів налаштування в системі керування ступенем заповнення млином було встановлено, що навіть при одночасному стрибкоподібному зміні параметрів об'єкта K0, T1, T2  на максимальну величину, адаптивна система закінчує процес налаштування параметрів регулятора C1, C2, Cза час порядку 230÷270 хвилин, що свідчить про практичну доцільність та ефективність застосування даного підходу для регулювання ступеня заповнення млинів подрібнення руд.

Ключові слова: адаптивна система, барабанний млин, самоподрібнення руд, контур самоналаштування, контур управління, функція чутливості, метод допоміжних операторів.

Перелік посилань

1. Novitsky, I.V. (2000). Automatic optimization of ore self-grinding processes in drum mills. System Technologies.

2. Novitskyi, I., Sliesariev, V., & Maliienko, A. (2021). The basic principles of organizing prospecting procedures for managing the process of autogenous grinding of ores in drum mills. Collection of Research Papers of the National Mining University, 66, 245–253.
https://doi.org/10.33271/crpnmu/66.245

3. Maruta, A.N. (1991). The theory of simulation of oscillations of the working bodies of mechanisms and its applications. Dnipropetrovsk state University.

4. Novitsky,I.V., & Us, S.A. (2017). Modern theory of healing: textbook for universities.National Mining University.
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/150797

5. Sokur V.I., Bileskiy V.S., Vidmid І.O., & Robota E.M. (2020). Ore preparation: fragmentation, grinding, debit card. Kremenchuk.

6. PopovychМ.G., & Kovalchuk О. V.(2007). Theory of automatic control. Kyiv.

7. Novitskiy I., & Shevchenko Y. (2018). Method of extreme control for ore self-crushing mills. Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining and Transport Industry 2017 (CITEPTMTI’2017), 1(4), 207-211.
https://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/156579

8. Novitskiy, I.V., & Shevchenko, Y. O. (2000). Adaptive loading control system for AG drum mills. Collection of Research Papers of the National Mining University, 44, 103–109.
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/152406

Інновації та технології

 

Дослідницька платформа НГУ

 

Відвідувачі

390558
Сьогодні
За місяць
Усього
971
4205
390558