№63-03

Вивчення впливу типорозміру екскаватору на межі відкритих гірничих робіт

І.Є. Григор’єв1, С.О. Луценко2, Ю.І. Григор’єв2, Є.О. Ткачук3, М.О. Гора2

1ДП «Державний проектний інститут «Кривбаспроект», Кривий Ріг, Україна

2Криворізький національний університет, Кривий Ріг, Україна

3ТОВ «Рудомай», Кривий Ріг, Україна

Сoll.res.pap.nat.min.univ. 2020, 63:26-36

https://doi.org/10.33271/crpnmu/63.026

Full text (PDF)

АНОТАЦІЯ

Мета. Кар’єри вітчизняних гірничодобувних підприємств у великій своїй частці виходять на кінцеві проектні контури. У цьому аспекті велика роль надається актуалізації меж відкритої розробки і, відповідно, інших головних параметрів кар’єру, що знаходяться з ними у тісному взаємозв’язку. Визначення цих меж має враховувати максимум економічних і технологічних факторів. Питання визначення раціонального типорозміру виймально-навантажувального обладнання є важливим і актуальним, оскільки правильно обраний модельний ряд обладнання значним чином впливає не тільки на техніко-економічні показники відкритих гірничих робіт, а й загалом на головні параметри кар’єру. А тому метою даного дослідження є виявлення залежностей і дослідження впливу параметрів виймально-навантажувального обладнання на межі кар’єру.

Методика. В роботі використано методи аналізу та синтезу наукових джерел, графоаналітичний метод Ржевського при побудові кінцевих контурів кар’єру, застосовано кореляційний аналіз для встановлення аналітично залежності глибини кар’єра від ємності ковша екскаватору.

Результати. Виявлено два фактори, що по-різному впливають на кінцеву глибину кар’єру. З одного боку збільшення робочих параметрів екскаватору призводитиме до збільшення глибини, з іншого боку динаміка техніко-економічних показників призводить до меншої глибини кар’єру. Отримано математичні залежності сукупного впливу техніко-економічних показників і робочих параметрів екскаватору на глибину кар’єра.

Наукова новизна. Встановлено залежність кінцевої глибини кар’єру від ємності ковша екскаватору. Встановлено, що техніко-економічні показники мають більший вплив, ніж робочі параметри і зі збільшенням типорозміру екскаватору глибина кар’єра зменшується.

Практична значимість. Результати виконаних досліджень можуть бути використані проектними організаціями і гірничодобувними підприємствами при визначенні кінцевих контурів кар’єрів, що розробляють крутоспадні родовища.

Ключові слова: межі відкритих гірничих робіт, екскаватор, продуктивність, глибина кар’єра, граничний коефіцієнт розкриву.

Перелік посилань:

 1. Беллман Р. (1965). Прикладные задачи динамического программирования. Наука.
 2. Астафьев, Ю.П., Банзюков, В. Г., Шепун, О. Г., Сулима, Г.С., &Полянский В.С. (1980). Горное дело. Недра.
 3. Арсентьев, А.И. (1970). Определение производительности и границ карьеров. Недра.
 4. Капутин, Ю.Е. (2004). Информационные технологии планирования горных работ. Недра.
 5. Капутин, Ю.Е. (2008). Информационные технологии и экономическая оценка горных проектов. Недра.
 6. Григор'єв, І. Є., Григор'єв, Ю. І., Усачов, В. Е., & Євтушенко, М. С. (2018). Технологія відпрацювання техногенного родовища відкритими рудоскатами. Збірник Наукових Праць Національного Гірничого Університету,56, 18-28.
  http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/153977
 7. Joukov, S, LutsenkoS.,Hryhoriev, Y, Martyniuk, M, &Peregudov,V.(2020). Justification of the method of determination of the border overburden ratio. E3S Web of Conferences, 166, 02005.
  https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016602005.
 8. Звонарев, Н.К. (1994). Оптимизация углов наклона бортов карьера при его углубке. Горный журнал, 2, 28-32.
 9. Ржевский, В.В., Новожилов М.Г., & Юматов, Б.П. (1971) Научные основы проектирования карьеров. Недра.
 10. Зурков, П.Э. (1953). Определение производительности карьера. Научные  труды  Магнитогорского  горно-металлургического  института, 15, 29-35.
 11. Близнюков, В.Г., & Ковальчук, В.А. (1992). Влияние концентрации горных работ на технико-экономические показатели разработки. Известия вузов. Горный журнал, 8, 76-79.
 12. Арсентьев, А.И., Советов, Г.А., & Хохряков, В.С. (1972). Планирование развития горных работ в карьерах. Недра.
 13. Офіційний сайт виробника екскаваторів Уралмашзавод (2020). Рабочие параметры гусеничных экскаваторов. http://www.uralmash.ru
 14. Державний комітет промислової політики України. (2007) Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості. Київ.
 15. Норми технологічного проектування гірничодобувних підприємств із відкритим способом розробки родовищ корисних копалин. Частина 1. Гірничі роботи. Ліквідація гірничодобувних підприємств. Техніко-економічна оцінка і показники. (2007). Кривий Ріг: «Мінерал».